Biografija / Biography Ana Halas

Biografija

 

Rođena u Beogradu. Živela je i radila kao baletski igrač i pedagog u Njemačkoj, Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji.

Državljanka je Srbije i Mađarske. Živi i radi u Podgorici.

Obrazovanje:

 

 • Diplomirani producent audio-vizuelne produkcije – Fakultet Vizuelnih Umetnosti, Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2016.    
 • Diplomirani igrač klasičnog i modernog baleta i koreografije, Hamburška Opera, Državna škola:„Ballettzentrum John Neumeier“, 1997.          
 • Državna škola „Balletzentrum John Neumeier“, Hamburg, Nemačka, 1993-1997
 • Državna baletska škola "Lujo Davičo", Beograd, Srbija, 1986-1993

Profesionalno iskustvo:

 

 • Zamjenica direktorke - Baletska škola „Princeza Ksenija“, Podgorica, 2017 -
 • Nastavnica baleta i koreograf – Baletska škola „Princeza Ksenija“, Podgorica 2015 -.
 • Producent baletskog programa – Anin bal, Rogaška Slatina, Slovenija 2016, 2015 and 2014.
 • Kordinator – žirija, seminara i pratećih programa Festivala koreografskih minijatura, Narodno pozorište, Bitef teatar, Pozorište na Terazijama, Beograd , 2010 – 2016.
 • PR - časopisa za umetničku igru „Orchestra“ (povodom jubileja 20 godina od osnivanja) i proslave Svetskog dana igre CID UNESCO, 2014.
 • PR i izvršni producent - u Agenciji S.I.L.B., za balet „Krcko Oraščić“ iz Sankt Peterburg sa solistima Marijinskog i Mihajlovskog teatra, Sava Centar, 2013.
 • Direktor projekta - "Constantinus Magnus”, državni projekat R. Srbije, muzičko-scenski spektakl kompozitora Aleksandra Sanje Ilića, premijerno izveden u okviru obeležavanja jubileja 17 vekova Milanskog edikta, Niš i Sava Centar, 2013.
 • Asistent, korespodent i koordinator inostranih nastupa – Udruženja Balkanika i muzičkog sastava Sanja& Balkanika, 2011.-
 • Kreator-pedagog baletskih radionica i organizator pratećih programa - 16.,17.,18. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, Kotor, Crna Gora, 2008.-2010.
 • Koreograf / pedagog Za Bozsik Yvette kompaniju postavila premijeru predstave “Dulce Amar" (“Bitter-Sweet”) za Nacionalno pozorište Konstanca u Rumuniji. Baletski pedagog Nacionalnog pozorišta u Konstanci. Koreograf i pedagog u Nacionalnom teataru Operete Ion Dacian u Bukureštu, 2006-2007
 • Baletski i savremeni igrač / andambl i solista - Bozsik Yvette kompanija, Budimpešta, Mađarska, 2000.-2006.
 • Baletski umetnik / ansambl i solista u sledećim institucijama: Hamburška opera, Deutsche Oper am Rhein u Dizeldorfu, Baletska kompanija fondacije Birgit Keil u Štutgartu, Nacionalni Teatar Mannheim i K.P.G.T. u Beogradu, 1995-2000

 

Član je Udruženja Baletskih Umetnika Srbije. Tokom svoje igračke karijere sarađivala je sa istaknutim pedagozima i koreografima: Ivanka Lukateli, Mihai Babuška, Džon Nojmajer, Marijane Kruze, Vladimir Nišnijević, Hajnc Šperli, Juri Vamoš, Birgit Kajl, Filip Talard, Aleksandar Izrailovski, Božik Ivet, Endo Tadaši, Beatris Ranća, Konstantin Kostjukov, Edvard Klug i Milan Rus.

 

Biography

 

Born in Belgrade, Serbia. As a ballet dancer and pedagogue lived and worked in Germany, Serbia, Hungary and Romania.

She is a dual citizen of Serbia and Hungary. Currently lives and works in Podgorica, Montenegro.

Education:

 • Graduated audio-visual production at Faculty of Visual Arts on University Mediterranean, Podgorica, 2016.   
 • Graduated in classical ballet, modern ballet and choreography at State school of Hamburg Opera House “Ballettzentrum John Neumeier”,

Professional experience:

 • Deputy director – Ballet School "Princess Ksenija", Podgorica, 2017 -  
 • Ballet teacher and choreographer - Ballet School "Princess Ksenija", Podgorica, 2015 -
 • Producer of Ballet program – Anna’s Ball, Rogaska Slatina, Slovenia, 2016, 2015 and 2014.
 • Coordinator - of jury, seminars and related programs at Festival of Choreographic Miniatures at the National Theatre and Bitef Theatre, Belgrade, 2010 - 2016
 • PR manager - of dance magazine "Orchestra" (on occasion of the jubilee 20 years since the founding) and the celebration of the International Dance Day CID UNESCO, Belgrade 2014
 • PR manager and executive producer - of the ballet "The Nutcracker" from St. Petersburg with soloists from the Mariinsky and Mihailovsky Theatre, Sava Centre, Belgrade, 2013
 • Project director - "Constantinus Magnus”, state project of Republic of Serbia, musical-stage spectacle by composer Aleksandra Sanja Ilic, premiered as part of the celebration 17 centuries of the Edict of Milan, City of Nis and Sava Centre, Belgrade 2013.
 • Assistant, correspondent and coordinator of foreign tours – Art Association Balkanika and music group Sanja& Balkanika, 2011-2013
 • Creator-teacher of ballet workshops for children and organizer of additional programs - 16.,17., 18. Theatre Festival for Children in Kotor, Montenegro, 2008-2010
 • Ballet teacher of the National Theatre in Constanta, Romania, 2006-2007
 • Choreographer and teacher - in the National Theatre Ion Dacian in Bucharest, Romania, 2006-2007
 • Ballet and contemporary dancer / ensemble and soloist - Bozsik Yvette Company, Budapest, Hungary, 2000-2006
 • Ballet artist / ensemble and soloist in the following institutions: Hamburg Opera, Deutsche Oper am Rhein in Dusseldorf, Ballet Company of Birgit Keil Foundation in Stuttgart, Mannheim National Theatre and K.P.G.T. in Belgrade, 1995-2000

She is a member of the Association of Ballet Artists of Serbia. During her career, she collaborated with prominent pedagogues and choreographers: Ivanka Lukateli, Mihai Babushka, John Neumeier, Marianne Kruze, Vladimir Nisniević, Heinz Spoerli, Juri Vamos, Birgit Keil, Philip Tallard, Aleksandar Izrailovski, Bozsik Yvette, Endo Tadashi, Beatrice Rancea, Konstantin Kostjukov, Edward Klug and Milan Rus.